ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 16 April 2013

वो जाते हुवे हमसे वादा करगयी की
अब तो सिर्फ क्व्वाभो में ही आयेंगी
रब करे ये कसम वो ना निभाएं
वरना हम हमेशा के लिए सो जायेंगे
......
विसुराजा

No comments: