ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Wednesday, 17 December 2014

కవిత: నువ్వే నువ్వే

నువ్వే నువ్వే
నవ్వుకు రూపం నువ్వే
తారకల మెరుపుల్లో నెలరాజు నవ్వుల్లో 
వెల్లివెరిసే అందాలన్నీ నీవే
నువ్వే నువ్వే
ప్రేమకొమ్మకు పూసిన పువ్వువే
హరివిల్లు రంగుల్లో రాయంచ అందాల్లో
తళుకుమనే సోభలన్నీ నీవే
నువ్వే నువ్వే
సరిగమలకు స్వరూపం నువ్వే 

రాగముల గమకాల్లో సంగీతాల సుస్వరాల్లో 
వినవచ్చే ఆద్భుతగానామృతం నీవే
నువ్వే నువ్వే
మనసుకోట తొలిటుకవి నీవే
తొలివలపు మౌజుల్లో తమకపు మైకాల్లో
తెలిసొచ్చే అలౌకిక ఆనందం నీవే
నువ్వే నువ్వే
తలపులకు కావిళ్ళూతం నీవే
అజరామర స్నేహానికి ఆత్మీయ మెప్పుకు
ఆలవాలమైన స్నేహితమూర్తివి నీవే
నువ్వే నువ్వే
నా వలపుకు భాష్యం నీవే
మనసు లోగిలిలో మమత సన్నిదిలో
వెలుగొందు ప్రేమదీప్తివి నీవే 

No comments: