ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 16 December 2014

కవిత: రాధ బాధ

కళ్ళతో కావలిస్తావు
చూపుతో చుట్టేస్తావు
మాటతో ముద్దిస్తావు 
యిట్లయితే కృష్ణా ఎట్టాగమ్మ
ప్రేమ మనుగడ సాగేదెట్టామ్మ
శ్వాసతో శాసిస్తావు
పల్కుతో ప్రేమిస్తావు
నవ్వుతో నలిపేస్తావు
యిట్లయితే కృష్ణా కష్టవమ్మా 

వలపు కొలువు నిలవదమ్మా
పువ్వుతో లాలిస్తావు
వేణుతో వరమవుతావు
సిగ్గునే తొలిగిస్తావు
బుగ్గనే నిమిరేస్తావు
యిట్లయితే కృష్ణా ఒపేదెట్టామ్మా
దాచలేని ప్రేమను దాచేదెట్టామ్మా
నీ ప్రేమగంగలో నీటిబొట్టునయ్యా
అభం శుభమెరుగని బేలనయ్యా
పరువు గల పల్లెపడతినయ్యా
కొంటి చూపులతో కొలవమాకయ్యా
యిట్లయితే కృష్ణా తాళలేనయ్యా
బెదురుచూపుల బేలను బాధించకయ్యా
ఒడలంతా కళ్ళై కృష్ణా
ఈ రాధ నీ రాకకై వేచిచూసే
కడలంత ప్రేమ కృష్ణా
ఈ గుండె గూటిలో దాచుంచా
వేగరార వేగలేకవుంటిరా కృష్ణా
ఈ రమణిపై దయచూపరా 

No comments: