ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Monday, 19 January 2015

లెఖ్ఖ పోయే మరింక లెక్కలే, రెక్కలే మిగిలే....కోళ్ళపందాలాటలలో.
( ఇక్కడ మొదట వాడిన పదం లెక్క..అంటే డబ్బని గమనించగలరు... రెండవ సారి చెప్పిన లెక్కలే అంటే అకౌంట్స్ అని చదవగలరు)

No comments: