ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 19 February 2013

పదవి కాంక్ష వుంటే పదవందేనా
పెదవి కాంక్ష వుంటే కోరికతీరేనా
మధువు కాంక్ష వుంటే మత్తోచ్చేనా
క్రియలు సల్పక కల్పనతో కధ మారేనా
వినుడు వేదాంతపు మాట 'విసురజ' నోట

No comments: