ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 19 February 2013

కటిక చీకటిలో వెలుగు కావాలి
అలల తాకిడిలో తీరం చేరాలి
కష్టాల రాపిడిలో సాయం అందాలి
పరీక్షా పరిస్థితులలో ధైర్యంగా నిలవాలి
వినుడు వేదాంతపు మాట 'విసురజ' నోట

No comments: