ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత:మధురాతి మధురాలు

పసిపాప బోసినవ్వులు
లేగదూడ గంతులాటలు
జాబిలమ్మ వెన్నెలందాలు
చూడడం మధురం మధురాతి మధురం
వేమన పద్యరససూక్తులు
పోతన భాగవతపధ్యార్దాలు
వాల్మీకి రామాయణనీతులు
నేర్చడం మధురం మధురాతి మధురం
యద్దనపూడి నాయకా వర్ణనలు
యండమూరి నవ్యకధానా రీతులు
యెర్రంశెట్టి హాస్యామృత చెణుకులు
చదవడం మధురం మధురాతి మధురం
ఉదయపువేళ అరుణోరణ కాంతులు
ఆమనివేళ తరువుల పూనవ్వులు
వ్యాహాళివేళ పక్షుల కువకువకబుర్లు
వినడం మధురం మధురాతి మధురం
ఎస్వీర్ అద్వీతీయ నటనావైదుష్యాలు
యన్టీఆర్ నవరస నటనామృతముద్రలు
ఏన్నార్ దివ్యభవ్య సుందరనాట్యాలు
చూడడం మధురం మధురాతి మధురం
ఆత్రేయ మనసుగీతాల మాలికలు
వేటూరి నవరసగీతికల సుమాలు
సిరివెన్నెల చిన్నిపదాల చెమక్కులు
వింటుండడం మధురం మధురాతి మధురం
ఆత్మీయ మిత్రుల ఆలింగనాలు
అనుచర గణాల అభివాదాలు
అచ్చెరవు పరచే అభివ్యక్తాలు
అనుభూతే మధురం మధురాతి మధురం
అమ్మఅమ్మాంటూ తొలి తొలి పిలుపులు
నాన్న కొసవేలు పట్టుకుని నడవడాలు
బామ్మ తాతలు నేర్పే జీవిత చదువులు
మధురం మధురం మధురాతి మధురం 

No comments: