ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 16 December 2014

కవిత: సిపాయి మనోభావన

మేమూ సైనికులమైన ఓ తల్లికి బిడ్డలం ఓ చెల్లికి అన్నలం 
దేశసౌఖ్యంకై వున్నవూరు సొంతవాళ్ళను విడిచివచ్చినవాళ్ళం 
మేము సైనికులం సరిహద్దుల కావలివాళ్ళం 

అన్నిటికీ మించి ఈ దివ్యధరిణికి రుణగ్రస్తులం
మేమూ సైనికులమైన ఆత్మీయతకు అనురాగానికి లొంగుంటాం
జాతికులమత నీచతత్వ భావనకు అతీతులం
స్వలాభం కంటే దేశహితాన్ని ముందుంచుతాం
అన్నిటికీ మించి ఈ భవ్యధరిణికి రుణగ్రస్తులం
మేము సైనికులమైన కట్టుబాటున్న సుశిక్షిత పహారాగాళ్ళం
యూనిఫార్మ్ లో యిమిడిన పోరువాళ్లకు నిలువెత్తు బాంబులం
కవాతుతో సవ్వడితో వైరిపక్షాలను బెంబేలెత్తిస్తాం
శాంతికపోతమైన ఈ పుణ్య భరతభూమి హృదయస్పందనలం
మేము సైనికులమైన సౌహార్ద వ్యవహారకుశలత కలవాళ్ళం
తన్ (హిందీ) కన్ను గన్నుబోర్డర్లో మొహరించినవాళ్ళం
కష్టాలకు వెరవనివాళ్ళం ఆపదలే చుట్టాలుగా పొందేవాళ్ళం
ఈ దేశపు ఆడపడుచుల నుదట మెరిసే సింధూరదీపాలం
మేము సైనికులమైనఈ పుణ్యపుడమి భాగ్యోదయపు రేఖలం
ఇంట్లోనూ బయటుండే వెధవలకు బుద్దిచ్చే టానికులం
వైరిపక్షాలకు అర్ధంకాని ఎత్తులేసే అనూహ్యమైన చాణుక్యులం
వెరసి మేమే మనసున్న మనుషులకు ప్రియబంధువులం
 

No comments: