ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత: ఔను కదా

సురభామిని మేని మెరుపంటి కిరణాలతో పలుకరిస్తూ
సుప్రభాతముతో నవజీవన సుప్రభాతాన్ని ముడిపెడుతూ
సుధామయమగు తెనుగుభాష అమృతాన్నిత్రావిస్తూ
సుస్మితవై కాలిగజ్జెల ఘల్లుఘల్లులతో నడచిరావే అలరిస్తూ
సురుచిర సరసివే అప్సరసలకు సొగసులో అప్పచెల్లిలివే
సునయని రసరమ్య లావణ్యాల ఒడిలో ఎదిగిన శ్రీనిధివే
సున్నిత మనస్వినివే కనుసైగల భాషను చూడవేమే
సుహాసినివే మనసును తట్టిలేపి సరసకు చేరరావేమే

No comments: