ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత: ప్రకృతి కన్నెచెర...కన్నెర్ర

నరుడే ఖరమై కృరూడై
హరుడై వానరుడై కాలుడై
ప్రగతి పురోగతంటూ దిగంతాల
అగమ్య సీమల పాదచారుడై
ప్రకృతి కాంత శోభలను
కబంధ హస్తాలతో హరించినవాడై,
పచ్చని అందాలనేల పరుపుపై
నిప్పుల పాదం మోపినవాడై,
హరితాన్ని హరించి కబళించి
ఉపద్రవానికి ఆవాంతరాలకు కారకుడై ,
కడకు ప్రకృతి ప్రకోపాన
నిస్తేజపు అస్తిత్వపు సాక్షిగా
విగత జీవుడై నిర్జీవంగా మిగిలే
వేదనకు రోదనకు కారకుడై
ఏగిపోయే అందిరాని గగనాలకు 

No comments: