ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Monday, 19 January 2015

మాలలు మాలికలు కరువాయే... కొత్త అల్లుళ్ళ రాగాలాకు తాళాలాపనలో
ఉత్తి బాసేంటి... కోరితే నేస్తం నివురవ్వగలడు, నిప్పురవ్వకాగలడు

No comments: