ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత:ఆత్మార్పణం

ఆలుమగల అనురాగ సంగీతంలో 
సరసాలసరిగమల వాణివై
ఆత్మీయత అనుభంద భాంధవ్యాలలో 
స్వచ్ఛమైన శ్రీరంజనివై
ఆర్ద్రతతో బ్రతుకును తడిమే వాత్సల్యాల
మురిపాల మూలపుటమ్మవై
ఆలికి తనువులో అర్ధభాగం పంచిన
భోళాశంకరుడి కాత్యాయినివై
ఆత్మకు ప్రతిరూపమై లోకపావనియై
జగపాలికకు ఆలియై
ఆదరణకు అణుకువకు ఆలవాలమై
మహాదేవుని సాధ్వియై
ఆకృతిలో భవ్యరూపలావణ్యాల స్నిగ్ధవై
మహేశుని మొహినివై
ఆక్రోశపు ఆవేదన పర్వంలోనూ హిమశీతలమై
గరళహరుని గంగవై
ఆది మధ్య అంతము తనే జగానికి
జాహ్నవిపతికి అస్సలర్ధమై
ఆదుకోవమ్మని వేడెద అంబాభవానీ
ఆత్మార్పణ దీనులను
భవతాపహరులను తల్లివై

No comments: