ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Wednesday, 17 December 2014

కవిత: హృది రవం

నిన్న మించిన అందమేదో
చెలి నేడు నీలో అగుపించినే
మల్లి జాబిల్లి తారకలందాలు
చెలి నీదు వదనంలో దర్శించవచ్చునే
అమావాస చీకటి జీవితంలో
చెలి నవ్వే పున్నమై విరిసినే
మతి అతి గతులన్నీ 
చెలి ప్రియ సన్నిధిలో అందివచ్చినే
ఆమని హరివిల్లు పుప్పోడిజల్లుచెలి రాకకు ముందుగా కానవచ్చునే

తలపు వలపు బ్రతుకునోదార్పు
చెలి ఇంటి ప్రాంగణంలో కొలువుండేనే
గవ్వల్లో గువ్వల్లో గల్లీలల్లో
చెలి నీవే సర్వత్రా కనిపిస్తున్నావే
మమతలో సమతలో సబూరిలో
చెలి సాటి జగతిన ఎవ్వరులేరనవచ్చునే
సన్నుతిలో సౌహార్ధ్రతలో సౌశీల్యతలో
చెలి నీకు పోటీ నిఖిలజగమునేవ్వరే
శోభలో సోయగంలో సుందరతలో
చెలి నీకు ఇంద్రరంభైన పోటీకీతగునే
మది లలిత భావాలన్నీ పేర్చికూర్చితే
హృది దేవతే ప్రియమారగ సాక్షాత్కరించినే
నాదు చెలికే పేదహృదయం అంకితమిస్తినే
కృప చూపుతూ నామనసును అందుకోవే

No comments: