ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 16 December 2014

పరిశ్రమ లేక నైపుణ్యం మెరుగుపడదుd
పద్దతి లేక ప్రణాలికలు ఫలించవుగా 
సద్బుద్ధి లేక సద్గతుల్ సిద్దించవుగా
వైరము లేక వీరత్వము తెలియదుగా
తెలియుడీ నిక్కమైన మాట 'విసురజ' నోట

No comments: