ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత:ప్రియమణి ప్రభలు

సిరి కన్నియ అందాలు
ధరణమ్మ సొబగు సహనాలు
నా సొగసుకత్తెకే సొంతాలు
అష్ట భామల వయ్యారాలు
కృష్ణరాధ హోయల సిరుల ఝరులు
నా వలపుగత్తెకే సొంతాలు
రుక్మిణమ్మ భక్తి భావ ప్రియసేవలు
సత్యభామ వాడి వేడి వాగ్భాణాలు
నా ప్రియదేవేరికే సొంతాలు
ద్రౌపదమ్మ రోషపు ఉచ్చ్వాస నిశ్చ్వాసాలు
సుభద్రమ్మ వలపు నయగారాల నజరానాలు
నా హృదయేశ్వరికే సొంతాలు
హరింద్రపు సహజ ఔషద పోషక గుణాలు
హిరణ్యపు వన్నెతగ్గని విలువల ప్రమాణాలు
నా తలపులసుందరికే సొంతాలు
రాణిఝాన్సి వీరప్రదర్శన స్థైర్యపు చేవ్రాలు
రాణిరుద్రమ పోరాటపు ప్రజ్ఞా పాటవాలు
నా ప్రాణేశ్వరికే సొంతాలు
అతివల అతిశయపు మోమాటాల సిగ్గులు
కలువల సున్నితత్వపు లేలేత సౌకుమార్యాలు
నా రమణీలలామకే సొంతాలు
పెక్కు తీర్లుగను వర్ణించినను వీలవ్వగునే
నాదు మనమును మంత్రించిన చిన్నదాని అందాలు
టక్కు టమారుల విద్యలేమైన నేర్చేవేమిటే సుందరీ
నీదు పురుషుడును గావించుకుని ఏల ఈ దాగుడు మూతలు
 

No comments: