ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 21 February 2013

పంచెకు అంచు వుండాలి
చేనుకు కంచె వుండాలి
వలపు పంచె మనసుండాలి
విజయుడికి అడ్డంకులు తెంచే తెగువుండాలి
వినుడు వేదాంతపు మాట 'విసురజ' నోట

No comments: