ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Sunday, 17 February 2013

విత్తం లేక వాణిజ్యం జరుగునా
ఒత్తు లేక దీపం వెలుగునా
సొత్తు లేక సోకు చెల్లుబాటగునా
కష్టపడక జీవితంలో కోరికలీడేరునా
వినుడు వేదాంతపు మాట 'విసురజ' నోట

No comments: