ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 21 February 2013

విద్యపై విర్రవీగితే వాతలు తప్పవు
బలంపై తలెగరేస్తే తన్నులు తప్పవు
హోదాపై హుంకరిస్తే వేదనలు తప్పవు
కాలం కలిసి రాకపొతే కలలు నిజం కావు
వినుడు వేదాంతపు మాట 'విసురజ' నోట

No comments: