ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Tuesday, 16 December 2014

కవిత: నేటి 'జన' పోకడ

కామెంట్స్ పెట్టం గానీ పోస్ట్స్ అన్నీ చదువుతాం సుమ్మీ
పాజిటవ్స్ పై దృష్టిపెట్టం అన్నింట్లో నెగటివ్స్ చూస్తాం సుమ్మీ
ప్రవృత్తి మాదిదే మారం మేం మార్చుకోం నడతను సుమ్మీ 
నిన్నైనా రేపైనా మాలో మార్పులును కోరడం ఆశనిపాతం సుమ్మీ
భజనలు చేస్తాం పల్లకీలుమోస్తాం పక్కకి తిరగంగానే దెప్పుతాం సుమ్మీ
విషయాలు చెప్తాం ఈర్ష్యాసూయలను కానుకగా ఉత్తినే అందిస్తాం సుమ్మీ
సొల్లులో స్పెషలిస్ట్లం కూసింతైతే కొండంతగా ఊహల్ని పంచుతుంటాం సుమ్మీ
సోల్ లేని సేల్ఫులం నిందాస్తుతిలో ఆగ్రాణ్యులం అత్మకరువైన మనుజులం సుమ్మీ
మచ్చ లేనట్టు చెప్పుకుంటాం అందరి మచ్చలను ఎత్తిచూపుతాం సుమ్మీ
మతి కరువై మమత మరుగై గురివిందగింజలల్లే బ్రతికేస్తుంటాం సుమ్మీ 
స్నేహ కలువ సౌహార్ద్ర విలువ విడిచినబట్టలల్లే విసర్జిస్తుంటాం సుమ్మీ 
నేనే ఉత్తమం మరందరు అధమం పనికిరానివాళ్ళని ప్రచారంచేస్తుంటాం సుమ్మీ
మేం మారం మారనిమనషులం మాలో ఉత్తమసంస్కారం వెతక్కండి సుమ్మీ

No comments: